Theft of Caravan – Crime Prevention Advice!

⚠️#Advice – CARAVAN CRIME PREVENTION!⚠️👮🏻Following an emerging trend of thefts of caravans across the district, North Wales Police want to remind caravan owners to review their security measures and remain vigilant.  ⬇️You can report any Suspicious Behaviour by –
📞  – 101 (Non Emergency).
💻  – Live Webchat – https://www.northwales.police.uk/police-forces/north-wales-police/areas/live-chat/ 📞However if a crime is believed to be in progress please contact NWP using the Emergency 999 number.⬇️Please follow the list of advice below – 
🔹  Never leave anything on display.
🔹 We recommend that curtains, blinds and/or nets are left open. This may go against your instincts, but it does make sense as it will show there’s nothing worth breaking in for.
🔹 Ask your local Crime Prevention Officer for a ‘DON’T BOTHER’ window card. If possible place a card on each side of the caravan. This will help to deter any unwanted attention.
🔹 Lock and secure all windows and doors before leaving the caravan.
🔹 LOUNGE: Take home anything of value, such as a TV, DVD player or music system.
🔹 KITCHEN: Leave cupboards open and remove any expensive electrical items.
🔹 BEDROOMS: Remove any valuables from cupboards. If there’s room, stand 
mattresses on their side. Leave the cupboards and wardrobe doors open. This will show there’s nothing of value hidden away.

⚠️#Ymwybyddiaeth – Atal Troseddau Carafanau!⚠️
👮🏻Yn dilyn tuedd sy’n dod i’r amlwg o ddwyn carafannau ar draws yr ardal, mae Heddlu Gogledd Cymru am atgoffa perchnogion carafannau i adolygu eu mesurau diogelwch a pharhau i fod yn wyliadwrus.
⬇️Gallwch roi gwybod am unrhyw Ymddygiad Amheus drwy –
📞 – 101 (Heb fod yn Argyfwng).
💻 – Gwasanaeth Swrsio dros y We – https://www.northwales.police.uk/cy-GB/heddluoedd/heddlu-gogledd-cymru/ardaloedd/gwasanaeth-sgwrsio/ 
📞Os credir bod trosedd yn digwydd rwan, cysylltwch â HGC gan ddefnyddio’r rhif Argyfwng 999.
⬇️ Dilynwch y rhestr o gyngor isod –
🔹Peidiwch byth â gadael unrhyw beth yn y golwg. 
🔹Rydym yn argymell eich bod yn gadael y llenni/bleindiau ar agor. Gallai hyn deimlo’n beth annaturiol i’w wneud ond mae’n gwneud synnwyr gan ei fod yn dangos nad oes dim byd o werth yn cael ei gadw yn y garafán.
🔹Gofynnwch i’ch Swyddog Atal Trosedd lleol am gerdyn ffenestr ‘PEIDIWCH Â THRAFFERTHU’. – Os yn bosibl, rhowch gerdyn bob ochr i’r garafán. Bydd hyn 
yn gymorth i atal unrhyw sylw digroeso.
🔹Clowch a diogelwch pob drws a ffenestr cyn gadael y garafán.
🔹LOLFA: Gadewch ddrysau’r cypyrddau ar agor ac ewch ag unrhyw eitemau trydanol gwerthfawr adref gyda chi. 
🔹CEGIN: Gadewch ddrysau’r cypyrddau ar agor ac ewch ag unrhyw eitemau trydanol gwerthfawr adref gyda chi. 
🔹YSTAFELLOEDD GWELY: Tynnwch unrhyw eitemau gwerthfawr o’r cypyrddau. Os oes digon o le, rhowch y fatres i sefyll. Gadewch y cypyrddau a drysau’r wardrob ar agor. 
🔹Bydd hyn yn dangos nad oes unrhyw beth wedi cael ei guddio.